Nyheter

Träningen hösten 2021/våren 2022

Vi har i princip fulla grupper och anmälan är nu stängd. Om du är intresserad och vill anmäla till våren 2022, kontakta oss, se fliken Träning.

Vi bedriver kvalificerad träning för juniorer som seniorer flera dagar i veckan. Det finns grupper på olika nivåer,

eller föredrar du enskild träning kan vi ordna med privatlektioner eller sparring. Se villkor för sparring i anmälan.

 

Välkommen!

Ny hall på Nösnäs, Arena området!

Ny tennishall på Nösnäs! 

Stenungsunds Tennisklubb har erhållit ett Inriktningsbeslut fattat av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. (20210610)

Det innebär att det kommer byggas en ny hall med tre eller fyra banor för tennis på Arenaområdet på Nösnäs, förutsatt att klubben och kommunen är överens om bl. a investering- och driftform. Var på Nösnäs är i dagsläget ej bestämt.

 

Alternativen som just nu diskuteras är:
1. Grusplanen, tidigare parkering mellan kommunens utebanor, som sköts av Stenungsunds Tk och löparbanan med fotbollsplan.
2. Markyta avsedd för hall i södra delen av Arena- området.

Under sommaren kommer klubben se över olika hallalternativ och i mitten på augusti kommer mer konkrera diskussioner om placering och utformning göras med berörda parter. Förslag med skisser och övrig information presenteras för kommunfullmäktige i december men föregås av utskott och kommunstyrelsen med start i september av Kultur och Fritid.

 

Stort behov

Stenungsunds Tk är i stort behov av fler inomhusbanor, bättre lokaler för omklädning, dusch etc. Detta pga ökat intresse för tennis med ökat antal deltagare i klubbens träningsverksamhet, motionsspelare som är boende i området samt sommar- och helgbesökare. Med en modern och väldimensionerad anläggning, får klubben dessutom helt andra möjligheter att arrangera tävlingar, cuper, fler lag i seriesystem etc., vilket i befintlig anläggning på Gärdesvägen i dagsläget ej är möjligt.

 

För närvarande kan en tidsplan ej anges, men klubben och Stenungsunds Kommun tillsammans, har för avsikt att påskynda processen med målet att det ska bli en anläggning som fyller sin funktion i allt vad ovan anges samt med avsikten att gynna alla tänkbara parter.

 

Fortlöpande kommer information delges när så finnes.

 

Styrelsen Stenungsunds Tennisklubb

Önskemål för ny hall

1 september, 2021

Nu har styrelsen i Stenungsunds Tk, lämnat in en sammanställning på Stenungsunds Kommuns (Kultur & Fritid), över önskemål av de behov av antal banor, övriga lokaliteter och övrigt vad som vi anser behövs i en modern anläggning, Nästa steg är att av kommunen anlitad arkitekt, ska komma med ett skissförslag på anläggning avseende placering och innehåll avseende de önskade behoven från klubbens sida.

Fortsatta diskussioner med Stenungsunds Kommun gällande hall på Nösnäs

10 maj, 2021

Den 10 maj hade vi ett uppföljningsmöte med Kultur och Fritid samt ekonomirepresentant för Stenungsunds Kommun. Klubben höll en presentation om vårt nuläge, både sett ur verksamheten och även vår ekonomiska situation. Vi presenterade också hur vi ser på en finansiering av en fyra banors hall och vad som kommer krävas för att det rent ekonomiskt ska gå ihop.

En ny hall innebär en stor uppväxling av vår verksamhet, beläggning av banorna (ströbokningar utöver träningen) samt att arbeta med att få sponsorer, ordna turneringar etc. Vi i styrelsen vill inte vilseleda, utan håller oss till en så sannolik och verklighetstrogen bild av hur vi kan bygga och driva en betydligt större anläggning än vad vi har idag.

Mötet var i positiv anda och Kultur och Fritid kommer ta det vidare. Finns även en VIsion 2035 som det arbetas med, och däri ska vi finnas med, anser i alla fall Stenungsunds Tk:s styrelse.

Årsmöte 2021

Stenungsunds Tennisklubb höll årsmöte den 10 maj kl 19:00 via Teams. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, godkändes Verksamhetsplan och budget för 2021, samt inval av nya ledamöter och suppleanter. Önskas mer information om klubbens ekonomi, kan ni kontakta oss på: info@stenungsundstk.se.

Klubbnytt 5/2019

16 mars, 2020

Etapp 1 är avklarad, dvs renovering av herrarnas dusch, nya fönster. Damernas fick en ny VVB. Etapp 2: Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att renovera resterande utrymmen för omklädning samt även göra vid entrén. Förhoppningsvis om ekonomin tillåter kommer det ske under våren 2020 och sommaren 2020.

Vi ber om överseende med att det kan bli lite rörigt, men det är absolut nödvändigt att vi renoverar våra lokaler.

Corona viruset

16 mars, 2020

Vi följer vad som sägs på nyheterna samt vilka rekommendationer som SvTf ger. Länk med uppdaterad information finns under fliken HEM.

Återkrav Stenungsunds Kommun

15 januari, 2019

Beslut från kommunstyrelsen i Stenungsund kommer att läggas på framtiden. Vi fick besked i januari 2020 att personen som arbetar med planarbetet slutade under hösten 2019 och därmed avtog arbetet. Ny exploateringschef kan ej ge besked när detta blir klart. Styrelsen kommer att ta upp på möte hur vi ska gå vidare. Ev återkrav på avgifterna med ackumulerad ränta kan bli aktuellt.

Träningsverksamheten

15 januari, 2020

Ansökan för höstens träning och vårens träning är öppen. Nytt är att du anmäler dig både till hösten 2020 och våren 2021. Vill du ej fortsätta under våren, ber vi dig kontakta Martin Syrén senast 15 december 2020 på nedanstående mail.

Är ni intresserade, kontakta chefstränare Martin Syrén på 070-400 12 40 eller tranare@stenungsundstk.se.